Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighet

KXNG LÅS OG SIKRING AS sine salgs- og leveringsbetingelser gjelder salg til alle kunder. Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler, skal disse salgs- og leveringsbetingelser gjelde mellom partene.

For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning.

Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

2. Tilbud og priser

Priser gitt av KXNG LÅS OG SIKRING AS til privatkunder er oppgitt inkl. MVA, og priser gitt selskaper, bedrifter, borettslag, det offentlige med mer er oppgitt eks. MVA med mindre annet er oppgitt. 

KXNG LÅS OG SIKRING AS priser er gitt i den til enhver tid gjeldende veiledende prisliste fra hver produsent / leverandør.

Fakturering gjøres i henhold til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen. Priser og rabatter kan endres uten særskilt varsel. Dette gjelder særlig endringer i innkjøpspris og valutaendringer.

Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidbegrenset og signert av KXNG LÅS OG SIKRING AS for å være gyldige. Eventuelle rabatter avtales særskilt.

Tjenester faktureres etter KXNG LÅS OG SIKRING AS' enhver tid gjeldende timespriser.

3. Leveringstid

Alle bestillinger er bindende. Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en ordre er mottatt hos KXNG LÅS OG SIKRING AS til varene foreligger leveringsklare på KXNG LÅS OG SIKRING AS' lager, eller på kundens lokasjon dersom varene leveres direkte til kunde av transportør.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå veiledende; som en antatt leveringstid, og er ikke juridisk eller økonomisk bindene. Leveringstid angis med leveringsdato, og er å forstå som leveringsklar i KXNG LÅS OG SIKRING AS' lokaler kl. 16:00 den angitte dato.

For leveranser der leveringsdato ikke er endelig avtalt, kan KXNG LÅS OG SIKRING AS forlange at kjøperen avhenter eller aksepterer levering innen 3 måneder fra ordredato.

Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av KXNG LÅS OG SIKRING AS, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

4. Frakt og hasteordre / vaktarbeid

Alle ordinære leveranser leveres fra KXNG LÅS OG SIKRING AS' lager. Leveranser direkte til kunde, blir belastet med fraktkostnader / servicebil.

Det samme gjelder for spesialbestillinger, hasteordre og vaktarbeid. Med dette menes at arbeidet regnes som påbegynt ved opprettelse av ordre. KXNG LÅS OG SIKRING AS påbegynner arbeid / utrykning umiddelbart etter mottatt kundeinformasjon utenfor vanlig arbeidstid (08:00-16:00), og oppdraget regnes derfor som påbegynt.

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått.

Ved bestillinger med verdi over 50.000 kr kan KXNG LÅS OG SIKRING AS kreve forskuddsbetalt inntil 50% ved bestilling. Ved spedisjonsoppdrag kan KXNG LÅS OG SIKRING AS også kreve forskuddsbetalt.

Ved kjøp av tjenester faktureres kunden basert på registrerte timer, med 14 dagers betalingsfrist, dersom ikke annet er avtalt. Ved utstedelse av faktura per post kan KXNG LÅS OG SIKRING AS kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste.

Betalingen anses å ha skjedd rettidig dersom betalingsoppdrag er utført i post eller bank senest på forfallsdag.

Ved forsinket betaling beregnes lovens gjeldende morarente fra det tidspunkt betaling skulle skjedd.

Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling.

6. Salgspant

KXNG LÅS OG SIKRING AS har salgspant i / eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i panteloven.

Ved spedisjonsoppdrag gjelder i tillegg bestemmelsene om pant i NSAB-2000.

7. Produkt og produksjon

Alle produkter leveres i henhold til KXNG LÅS OG SIKRING AS' til enhver tid gjeldende standarder for det aktuelle produkt m.h.t. materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner. Ordre på produkter som ønskes levert avvikende fra gjeldende standarder, skal i hvert tilfelle godkjennes av KXNG LÅS OG SIKRING AS og leveres da mot pristillegg.

8. Reklamasjon og retur

Retur av varer kan bare skje ved reklamasjon og etter avtale med KXNG LÅS OG SIKRING AS, med påført ordre- og fakturanummer. KXNG LÅS OG SIKRING AS er bare ansvarlig for mangel dersom Kjøperen har gitt skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, eller kunden burde ha oppdaget mangelen.

Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak fra denne hovedregelen kan kun skje for lagerførte varer når helt spesielle grunner foreligger og under forutsetning av at varene og emballasjen er å betrakte som helt ny- og emballert. Ved slik retur beregnes returomkostninger på minimum 10% av fakturabeløp. Returfrakt må dekkes av kunden. Ikke lagerførte varer (bestillingsvarer) tas uansett ikke i retur. Enhver retur må avtales på forhånd. Retur av varer må følge de til enhver tid gjeldende returbestemmelser hos KXNG LÅS OG SIKRING AS.

9. Ansvarsforhold

KXNG LÅS OG SIKRING AS har plikt og rett til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i materialer, konstruksjon, tilvirkning eller montasje ved å utbedre produkt/montasje, eller å levere nytt tilsvarende produkt.

Kunden skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, og senest ett år fra leveringsdato. KXNG LÅS OG SIKRING AS' sitt mangelansvar gjelder inntil 2 år fra den dato produktet ble levert og maksimalt 3 år fra produksjonsdato.

KXNG LÅS OG SIKRING AS er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering som kjøper har ansvaret for, feil ved installasjon som ikke er utført av KXNG LÅS OG SIKRING AS, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke-originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner.

KXNG LÅS OG SIKRING AS svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. Kostnader som kunden har i forbindelse med mangelen som for eksempel montering/demontering, tapt arbeidsfortjeneste, vaktordninger osv. dekkes av kunden.

KXNG LÅS OG SIKRING AS' ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det vederlag som er betalt for varen / tjenesten.

10. Prosjektleveranser

Ved sammensatte leveranser (prosjektleveranser) til en verdi over 500.000 kr gjelder i tillegg til disse betingelsene Norsk Standard 8415 «Alminnelige kontrakts bestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider», likevel slik at bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene skal ha forrang ved motstrid eller tolkningstvil.

I tillegg gjelder følgende vilkår: Byggherren er ansvarlig for at alle nødvendige forberedende arbeider er utført i tide og innen eventuell avtalt frist, og at KXNG LÅS OG SIKRING AS har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen.

Ved forsinket levering som skyldes Byggherren, kan KXNG LÅS OG SIKRING AS kreve betaling som om oppdraget var utført til avtalt tid, med tillegg av eventuelle kostnader som følge av forsinkelsen.

Kunden skal stille rom for sikker, midlertidig lagring av varene på / ved arbeidsstedet, og sikre at montør/inspektør får tilgang til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.

11. Leveringshindringer og Force Majeure

Hvis leveranser blir forhindret eller forsinket som følge av krig, myndighetenes inngrep, arbeidskonflikt, maskinskade, materialmangel, forsinket levering fra underleverandør, opphør, brann, naturkatastrofer eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er KXNG LÅS OG SIKRING AS uten ansvar for følgene herav.

12. Tvister

For enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med ytelser etter denne avtalen, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.